Wooden Rose Colour Chart

Wooden Rose Colour ChartNo.1 - RedNo.2 - Hot Pink


No.3 - Dark Red


No.4 - Pink & Purple


No.5 - Dark Blue


No.6 - Purple


No.7 - Plum


No.8 - Burgundy


No.9 - Pink


No.10 - Yellow


No.11 - Tangerine


No.12 - Two Tone Pink


No.14 - Burnt Orange


No.18 - Burgundy Tip


No.19 - Red Tip


No.20 - Bright Pink Tip


No.22 - Blue Tip


No.26 - Purple Tip


No.27 - Cream


No.28 - Brown Tip


No.33 - Coral Blue


No.34 - Two Tone Blue


No.43 - Terracotta


No.45 - Lavender


No.57 - Gold Tip


No.58 - Silver Tip


No.68 - Coffee